Skip to content

Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “AMATI APROJEKTS” reģistrācijas Nr. LV42403034394, juridiskā adrese: Balvu iela 15-5, Bērzkalne,Balvu nov. LV-4590, kurai pieder interneta veikals www.amatiprint.lv/veikals

Privātuma politikas mērķis:
Mūsu uzņēmums SIA “AMATI PROJEKTS” apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem. Šīs privātuma politikas mērķis ir nodrošināt, ka mūsu darbinieku, piegādātāju, kā arī Klienta datu privātums tiek ievērots un aizsargāts. Personas dati ir dažāda informācija, kuru apkopojot var identificēt konkrētu personu, tāpēc būtiski ir noteikt principus, saskaņā ar kuriem tiek izmantota Jūsu personīgā informācija, kuru Jūs mums sniedzat, vai kuru mēs par Jums iegūstam ar mājaslapas starpniecību.

Piemērošanas sfēra:
Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

  • fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem),
  • SIA “AMATI PROJEKTS” interneta mājaslapas apmeklētājiem

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz savus personas datus un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki:
SIA “AMATI PROJEKTS” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
– klienta identificēšanai;
– rēķinu sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
– pakalpojumu sniegšanai;
– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
– garantijas saistību izpildei;
– preču un pakalpojumu uzlabošanai un attīstībai, mājaslapu uzturēšanai;
– pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
– norēķinu administrēšanai; 
– klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

Biznesa plānošanai un analītikai:
– statistikai un biznesa analīzei;
– plānošanai un uzskaitei;
– datu kvalitātes nodrošināšanai;
– klientu aptauju veikšanai;

Informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

  • Klienta pasūtījums– lai izpildītu Klienta veikto pasūtījumu vai sniegtu pakalpojumu;
  • Normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu uzņēmumam SIA “AMATI PROJEKTS” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu

Personas datu apstrāde
SIA “AMATI PROJEKTS” veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem  un tiesiskiem pamatiem.

SIA “AMATI PROJEKTS” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “AMATI PROJEKTS” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Klienta atteikums sniegt SIA “AMATI PROJEKTS” personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet SIA “AMATI PROJEKTS”  izpildīt noteiktas darbības, piemēram, nopirkt preci SIA “AMATI PROJEKTS” interneta veikalā.

Klienta pirkumu kvalitatīvai un ātrai izpildei SIA “AMATI PROJEKTS” var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, pirkto preču sūtīšana, rēķinu izsūtīšanu utml. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā SIA “AMATI PROJEKTS”  rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un SIA “AMATI PROJEKTS”  ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai  SIA “AMATI PROJEKTS” sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA “AMATI PROJEKTS” prasībām un tiesību aktiem.

Personas datu aizsardzība:
SIA “AMATI PROJEKTS” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “AMATI PROJEKTS”  saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu glabāšanas ilgums:
SIA “AMATI PROJEKTS” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
  • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “AMATI PROJEKTS” vai Klients var realizēt savas tiesiskās intereses;
  • kamēr SIA “AMATI PROJEKTS” pastāv ārējos normatīvajos aktos noteiktais pienākums datus glabāt.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības:
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA “AMATI PROJEKTS” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA “AMATI PROJEKTS” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

  • rakstveida formā klātienē SIA “AMATI PROJEKTS” , uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Dati kas tiek ievākti ir:
Vārds Uzvārds, e-pasts, telefona numurs. ( Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei rakstiet mums uz e-pastu: info@amatiprint.lv ).

× Kā varu palīdzēt? /Elīna