Privātuma politika

Privātuma politika. 
Pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “AMATI PROJEKTS” reģistrācijas Nr. LV42403034394, juridiskā adrese: Balvu iela 15-5, Bērzkalne, Balvu nov. LV-4590, kurai pieder interneta veikals www.amatiprint.lv

Privātuma politikas mērķis:

Mūsu uzņēmums SIA “AMATI PROJEKTS” apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem. Šīs privātuma politikas mērķis ir nodrošināt, ka mūsu darbinieku, piegādātāju, kā arī Klienta datu privātums tiek ievērots un aizsargāts. Personas dati ir dažāda informācija, kuru apkopojot var identificēt konkrētu personu, tāpēc būtiski ir noteikt principus, saskaņā ar kuriem tiek izmantota Jūsu personīgā informācija, kuru Jūs mums sniedzat, vai kuru mēs par Jums iegūstam ar mājaslapas starpniecību.

Piemērošanas sfēra:
Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem),
 • SIA “AMATI PROJEKTS” interneta mājaslapas apmeklētājiem 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz savus personas datus un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki:
SIA “AMATI PROJEKTS” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
- klienta identificēšanai;
- rēķinu sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
- pakalpojumu sniegšanai;
- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
- garantijas saistību izpildei;
- preču un pakalpojumu uzlabošanai un attīstībai, mājaslapu uzturēšanai;
- pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
- norēķinu administrēšanai;
- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem; 

Biznesa plānošanai un analītikai:
- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- klientu aptauju veikšanai; 

Informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos  gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: 

 • Klienta pasūtījums- lai izpildītu
 • Klienta veikto pasūtījumu vai sniegtu pakalpojumu;
 • Normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu uzņēmumam SIA “AMATI PROJEKTS” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu

Personas datu apstrāde.
SIA “AMATI PROJEKTS” veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem  un tiesiskiem pamatiem. SIA “AMATI PROJEKTS” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “AMATI PROJEKTS” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Klienta atteikums sniegt SIA “AMATI PROJEKTS” personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet SIA “AMATI PROJEKTS” izpildīt noteiktas darbības, piemēram, nopirkt preci SIA “AMATI PROJEKTS” interneta veikalā. Klienta pirkumu kvalitatīvai un ātrai izpildei SIA “AMATI PROJEKTS” var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, pirkto preču sūtīšana, rēķinu izsūtīšanu utml. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā SIA “AMATI PROJEKTS” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un SIA “AMATI PROJEKTS”  ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai SIA “AMATI PROJEKTS” sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA “AMATI PROJEKTS” prasībām un tiesību aktiem.

Personas datu aizsardzība:
SIA “AMATI PROJEKTS” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “AMATI PROJEKTS” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu glabāšanas ilgums:

SIA “AMATI PROJEKTS” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti; 
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “AMATI PROJEKTS” vai Klients var realizēt savas tiesiskās intereses; 
 • kamēr SIA “AMATI PROJEKTS” pastāv ārējos normatīvajos aktos noteiktais pienākums datus glabāt. 

  Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības:

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 
Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA “AMATI PROJEKTS” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA “AMATI PROJEKTS” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu. 

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA “AMATI PROJEKTS” , uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Dati kas tiek ievākti ir:
Vārds Uzvārds, e-pasts, telefona numurs. ( Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei rakstiet mums uz e-pastu: info@amatiprint.lv ).

 

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi

Sīkdatņu izmantošanas noteikumos SIA “AMATI PROJEKTS” interneta vietnēs ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana SIA “AMATI PROJEKTS” - reģistrācijas numurs: LV42403034394, juridiskā adrese: Balvu iela 15-5, Bērzkalne,Balvu nov. LV-4590, Tel: (+371) 26131763; e-pasta adrese: info@amatiprint.lv mājaslapā, norādīti sīkdatņu izmantošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.

Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, SIA “AMATI PROJEKTS” izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Obligātās sīkdatnes.
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes.
Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes.
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlējies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas.   

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes.
Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

Kādiem mērķiem (nolūkiem) SIA “AMATI PROJEKTS” izmanto sīkdatnes?
SIA “AMATI PROJEKTS” izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu mājaslapu lietošanas pieredzi:

 • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
 • pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes?
Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. Lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.  Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar SIA “AMATI PROJEKTS”, izmantojot šādu e- pastu: info@amatiprint.lv

Vairāk par privātuma politiku www.amatiprint.lv mājas lapā. AMATI PRINT aizsargā jūsu privātumu un nodrošina jūsu personiskās informācijas drošību. Mūsu konfidencialitātes politikā ir aprakstīts, kā mēs vācam, izmantojam, izpaužam un aizsargājam jūsu datus, kad apmeklējat mūsu vietni vai izmantojat mūsu pakalpojumus. Mēs augstu vērtējam jūsu uzticību un vēlamies, lai jums būtu skaidra izpratne par to, kā mēs rīkojamies ar jūsu informāciju. Lūdzu, veltiet brīdi, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politiku un uzzinātu vairāk par mūsu datu apstrādes praksi un to, kā mēs piešķiram prioritāti jūsu privātumam.

Lasīt vairāk