Garantija

ŠAJOS GARANTIJAS NOTEIKUMOS:


www.amatiprint.lv – turpmāk Pārdevējs;
Visas preces un ražojumi – turpmāk Prece;
Persona, kas iegādājusies Preci no Pārdevēja –turpmāk Pasūtītājs.
 

LR un ES normatīvajos aktos noteiktajā termiņā garantijas gadījums iestājas, ja ir ievēroti šeit norādītie nosacījumi un, ja bojājumi radušies ražošanas procesa, konstrukcijas defektu, un par tiem garantijas termiņa laikā ir informēts izpildītājs.
Pasūtītājam, kas iegādājies Preci no Pārdevēja, ir tiesības uz Preces maiņu ja prece neatbilst pasūtījumam.

 1. Uz Preci neattiecas atgriešana šādos gadījumos:
  1. Pircējs ir apstiprinājis drukas maketu, bet saņemot preci konstatē izdrukā vai maketā kļūdu.
  2. Precei ir mehāniski bojājumi, krišanas pēdas vai tie radušies nepareizas transportēšanas dēļ, kuru veicis pats Pasūtītājs.
  3. Bojājumi radušies nepareizas lietošanas vai atvēršanas rezultātā.
  4. Netiek ievēroti lietošanas noteikumi, kas norādīti lietošanas instrukcijā.
  5. Konstatētas nekvalificētas iejaukšanās un/vai remonta pēdas, ja to ir veicis Pasūtītājs vai cita trešā persona.
  6. Ražojums, kas paredzēts personiskām (sadzīves) vajadzībām, izmantots ražošanas un (vai) profesionāliem mērķiem, kā arī citiem mērķiem, kuri neatbilst tiešajam nolūkam.
  7. Bojājums radies, Precē iekļūstot svešķermenim, kādām vielām vai kukaiņiem
  8. Bojājumu izraisījusi apkārtējā vide – putekļi, mitrums, šķidrumi, nejauši ārēji faktori (zibens, lietavas, plūdi, uguns, u.c.) un/vai dabas stihijas (plūdi, vētra, ugunsgrēka u.tml.) dēļ.
  9. Ja Pasūtītājs nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina pirkumu no Pārdevēja.
 2. Ražotāja garantijas noteikumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt: 
  1. Pirkumu apliecinošu dokumentu (pavadzīme, maksājuma dokuments) 
  2. Ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).
 3. Ražotāja garantija nav spēkā, ja:
  1. Preces sērijas numurs (ja tas eksistē) izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt.
  2. Papildus aprīkojumam.
  3. Ja prece jau tiek lietota un tai ir nolietojuma pēdas
 4. Papildus noteikumi:
  1. Bojātās Preces nogādāšana pie Pārdevēja notiek uz Pasūtītāja rēķina.
  2. Defekts tiek novērsts ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā un, ne mazāk kā 5 darba dienu laikā. Ja izgatavošanas materiāli papildus jāpasūta, izpildes termiņš tiek atrunāts atsevišķi.
  3. Preces atgriešana iespējama tikai tādā gadījumā, ja Prece nav lietota un nav bojāta, kā arī atrodas oriģinālajā iepakojumā. 
 5. Atteikuma tiesības
  1. Iepērkoties www.amatiprint.lv interneta veikalā patērētājs var izmantot atteikuma
   tiesības. Patērētājs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai nodod to pārdevējam ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
  2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, patērētājam ir jāpaziņo, aizpildot atteikuma veidlapu un nosūtot to uz Balvi, Teātra iela 10 vai uz e-pastu info@amatiprint.lv
  3. Pārdevējs ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu, izņemot patērētāja samaksātos piegādes izdevumus. 
  4. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības kvalitātes un drošuma samazināšanos. 
  5. Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad pārdevējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis, ka izmaksas jāsniedz patērētājam.
 6. Pārdevējs patur tiesības mainīt produktu cenu bez iepriekšēja brīdinājuma.
 7. Cenas ir spēkā rēķinā norādītajā termiņā. Ja apmaksa nav veikta rēķinā norādītajā termiņā, Pārdevējs patur tiesības koriģēt cenu bez iepriekšēja brīdinājuma.
 8. Naudas līdzekļi, kas ir ieskaitīti “Mana bilance” kontā var tikt izmantoti tikai preču pasūtīšanai no Pādevēja produktu kataloga.

Atgriežot preci, patērētājam jānodrošina atbilstošs preces iepakojums, lai transportējot prece netiktu bojāta.